Regulament de ordine interioară
Anul scolar 2023-2024

 
 
 
   


   
,,Fii  omul potrivit,… la locul potrivit !!”

PORNIND DE LA ACEST PRINCIPIU ȘI RESPECTÂND
LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE AM REVIZUIT PREZENTUL
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ.

Misiunea grădiniței este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.
Asigurarea unui act educaţional de calitate care să contribuie la formarea unei personalităţi puternice, independente şi creative, la formarea unor preșcolari activi, cooperanţi, sănătoşi, curajoși care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la situaţiile de viaţă întâlnite.

PERSONALUL DIDACTIC , DIDACTIC  AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC, INDIFERENT DE FUNCȚIA OCUPATĂ, ESTE ÎN SLUJBA PREȘCOLARULUI  ȘI OFERĂ ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE.

 

       Regulamentul de ordine interioară conține prevederi privind organizarea și funcționarea activității în Grădinița ,,Albă ca Zăpada", Năvodari, din județul Constanța  în conformitate cu:

 

- Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

- Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023

- Statutul personalului didactic și reglementările/informările ISJ;

 - Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 2022/ 2023

- Contractul colectiv de muncă, fișele postului angajaților, normelor PSI/SSM.
                       
- Normele de aplicare, coordonate de Ministerul Sănătății

- diverse ordine și adrese care intervin în cursul anului școlar și care trebuie aplicate/respectate, Scrisori metodice, Ordine de Ministru,(Ordinul ministrului educației nr. 4.430/2023)
etc.

Dispoziții generale

          Prezentul regulament de ordine interioară a fost întocmit în baza documentelor mai sus mentionate.

Regulamentul de ordine interioară se aduce la cunoştinţă personalului didactic, administrativ, de îngrijire, sanitar, celorlalte categorii de personal din unitate și părinților/tutorilor preșcolarilor.
           Toţi angajaţii, indiferent de perioada pentru care au fost încadraţi în unitate, au obligaţia de a respecta normele de comportare şi conduită, disciplina în muncă, de îndeplinire cu competenţă şi eficienţă a sarcinilor ce le revin, pe sectoare de activitate, prin contractul individual de muncă, în baza menţiunilor din fişa postului.
 Prevederile acestui regulament pot fi modificate dacă presupun optimizarea procesului instructiv - educativ, activităţii administrativ - gospodăreşti, vizează prestigiul unităţii, crearea şi menţinerea unui climat propice dezvoltării personalităţii copiilor preşcolari.
Respectarea Regulamentului  de ordine interioară este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru copii și părinții/tutorii care vin în contact cu unitatea de învățământ Grădinița ,,Albă ca Zăpada”, Năvodari.
   
ART. 1 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, respectă structura anului școlar stabilită prin O.M înfiecare an școlar dar și modificările de program interne astfel:
-a) anul școlar începe în luna septembrie și se încheie în august din anul următor.
-b) structura anului școlar este stabilită intern de către CA ( septembrie- iunie inclusiv)
-c) în situații obiective, ca de exemplu: epidemii, calamități naturale etc., unitatea se închide pe o perioada determinată, adusă la cunoștință partenerilor.

ART 2.  ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII LA NIVELUL GRĂDINIŢEI
Grădiniţa „Alba ca zăpada" este disponibilă copiilor din toate zonele oraşului sau din afara lui, în vederea realizării planului de şcolarizare, fără discriminare (sex, religie, naţionalitate, cerințe educaționale speciale).
Activitatea în grădiniţă cu preṣcolarii se desfăşoară între orele 8.00 – 13,00/17.00, într-o singură tură pentru personalul didactic de predare şi doua pentru cel de îngrijire. În caz de pandemiei orarul și regulile de acces sunt stabilite de Procedura de acces în unitate (cunoscută și semnată de toți angajații).
 Curriculum la decizia grădiniţei se stabileşte în funcţie de interesul şi solicitările părinţilor, posibilităţile şi resursele de care dispune unitatea.

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ:

                  - a) se face în lunile februarie - mai  ale anului calendaristic sau, în situații deosebite, în timpul anului școlar, în limita locurilor disponibile;
- b) la înscrierea copiilor se percepe o taxă de înscriere(350 lei) / reînscriere (300 lei) pentru fiecare copil, în care sunt incluse rechizitele și materialele sanitare/ didactice pentru anul respectiv;
                - c) pentru programul normalcuprins între orele 08.00 – 13.00 părinții plătesc o contribuție de 1100 ( grupa mare, mijlocie si mica) si 1250 lei baby, lunar.
                - d) pentru programul prelungit, cuprins între orele 08 – 17.00 (include programul de masă în sistem catering, care se achită separat în fiecare lună, prețul acestuia fiind stabilit anual în funcție de tariful firmei de catering, + programul de supraveghere cuprins între orele 13 - 17 în valoare de 250 lei. Tariful pentru cei care raman pana la 13,50 si servesc masa de pranz este 150 lei. Taxa pentru masa este 12 lei mic dejun, 17 pranz si 27 pachet( mic dejun si pranz)
- e) pentru buna funcționare a unității prezența copiilor în grădiniță  trebuie să fie dimineața  până  cel târziu la ora 09,00 ( cu respectarea orarului de sosire/ plecare al preșcolarilor).
                -  f) în cazuri excepționale(copil orfan,asistați social fără venituri,copiii angajaților) pot să fie scutiți de taxa.
                -  g) pentru cei care achită integral pentru anul școlar în curs se aplică o reducere de 10% si pentru al doilea copil de 15%.

ART. 3 ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ SUNT:

 • Cerere de înscriere – data de gradinita; .
 • Chestionar parinti – dat la gradinita;
 • Contracteducational – dat la gradinita;
 • Copie certificat de naștere copil;
 • Copii acte de identitate părinți;
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter permanent;-vezi tabel la grupa
 • Formular tipizat eliberat de medicul de familie: anexa 1 – adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate sau anexa 2 - aviz epidemiologic pentru reintrare în colectivitate.

ART.4  TRANSFERAREA COPIILOR de la o grădiniță la alta, de la o grupă la alta sau de la un program la altul se face la cererea părinților sau a susținătorilor legali, cu avizul conducerii  unității/lor și cu operarea în platforma SIIIR ( când este permis), în limita locurilor disponibile și cu respectarea prevederilor actuale – vezi ROFUIP 2022, cap IV, Art. 137- 149; si a Ordinul ministrului educației nr. 4.430/2023

ART.5  SCOATEREA COPIILOR din evidența grădiniței se face în următoarele cazuri:

  1. În caz de boală infectioasă cronică, cu avizul medicului.
  2. În cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare.
  3. Când una din părți nu mai dorește colaborarea, argumentând motivul.
  4. Când una din părți nu respectă îndatoririle/ obligațiile contractuale.

ART.6  CONSTITUIREA GRUPELOR

Grupele de copii sunt grupe omogene, stabilite în funcţie de nivelul de vârstă al preşcolarilor ce solicită înscrierea în grădiniţa noastră (grupa baby, grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare).
Repartizarea  educatoarei se face respectându-se continuitatea la grupă și succesiunea generațiilor de preșcolari.

ART.7   PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DIN GRĂDINIȚĂ;   
 - Program normal: 08.00 -  13.00; - activități instructiv-educative
 - Program prelungit: 13.00 –17,00; -  program de masa/ somn/odihnă și petrecere a timpului liber

          Programul angajaților*:

1) personal didactic de predare* - 08.00 –14,00/17.00- o educatoare pe zi/ program prelungit
2) personal didactic auxiliar - director* -  orele  09.00 -17.00( *de la 13,00 la birou), - designer-grafică* - 08.30 - 16.30, economist** si administrator patrimoniu* - 9,00 – 17,00 si secretar - 8,00 - 17,00 ( pauză între 13,30 -14,30)
3) personal de îngrijire  - orele 6,00–14,00 / 9,00 – 17,00
4) asistentă medicală - 08.30 - 16.30

                     Alte persoane

 1. contabil  - oricând se impune ( externalizat)
 2. responsabil PSI/SSM – lunar ( externalizat)
 3. parteneri educaționali/colaboratori – în funcție de programări / orar

*Modificarea programului de lucru va fi aprobată de furnizorul de educație și/sau director cu acordul de principiu al Consiliul de Administraţie, în folosul unităţii, fără a aduce atingere interesului general al copiilor sau al instituției;
Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

ART. 8     DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR

-a) părinții au dreptul să fie informați permanent cu date privind evoluția copilului (vezi ziua/ ora stabilită de educatoare pentru consiliere/ convorbire sau online); Activitatea de la grupă este monitorizata de camere ( video) si inregistrarea datelor se face cu acceptul a cel putin 50% dintre parinti. In consecintă, sub procentul mentionat camerele se inchid la grupa respectiva.
-b) pentru desfășurarea activității în bune condiții părinții au obligația să achite contravaloarea contribuției lunare în funcție de programul ales în fiecare lună până la data de 18/20  a lunii.
-c) părinţii au dreptul şi obligaţia de a cunoaște și respecta ROI (regulamentul de ordine interioară), a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale;
-d) părinţii au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura  cu educatoarea pentru a cunoaşte evoluţia/involuția copilului lor;
-e) comitetul de părinţi al grupei reprezinta interesele copilului si al parintelui( un presedinte si doi membri)se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor copiilor grupei, convocată de educatoarea care prezidează şedinţa, în primele 15 zile de la începerea cursurilor anului şcolar;
-f) educatoarea grupei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui an şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, educatoarea sau preşedintele comitetului de părinţi al grupei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar;
-g) au dreptul sa sesizeze abuzuri asupra copiilor si sa anunte institutia anonim sau nominal cu pastrarea confidentialitatii – vezi cutia pentru sesizari si procedura pentru sesizarea suspiciunilor si a faptelor de violents la nivelul unitatii de invatamant.
-h)  părinții se pot adresa în scris sau verbal directorului/furnizorului de educație pentru orice problemă sau nemulțumire legate de activitatea educaționalăa copilului în grădiniță;
-i) părinții au obligația de a respecta programul de funcționare al unității noastre și de a nu adresa injurii celor din jur (copii sau adulți),
-j) în cazul în care preșcolarul lipseste nemotivat mai mult de cinci zile consecutive (sau când prezintă stări asociate gripei),parinteleeste obligat să prezinte avizul medical că este apt pentru a frecventa colectivitatea
-k) dacă preșcolarul este bolnav, părintele are obligația de a nu-l aduce în colectivitate până se însănătoșește. Chiar și în cazul în care există aviz de intrare în colectivitate de la medicul de familie dar starea de sănătate a preșcolarului se modifică în timpul zilei, se izolează copilul și este anunță părintele.

 ART. 9    COMITETUL DE PĂRINŢI AL GRUPEI ARE URMĂTOARELE ATRIBUŢII:   

-1. sprijină institutia în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
-2. are iniţiative şi se implică în luarea deciziilor în parteneriat cu grădinița ( vezi vizitele externe Aracip)

ART. 10   DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COPIILOR  

-a) orice persoană, indiferent de sex, rasă, naționalitate, care are vârsta între doi/trei ani și cinci/șase ani, poate fi  înscrisă la grădinița ,,Albă ca Zăpada", Năvodari, și poate participă la activitățile organizate de unitatea școlară, având  calitatea de preșcolar,                                                                          

-b) în învățământul preprimar calitatea de preșcolar  se dobândește în urma solicitării scrise adresate de părinții sau tutorii legali către Grădinița ,,Albă ca Zăpada", Năvodari  (vezi cererea de înscriere).

DREPTURILE COPIILOR

-a) toți copiii  beneficiază de asistentă medicală zilnică și psihopedagogică;                              
-b) toți copiii  înscriși  la program normal și la program prelungit  pot servi masa,/ gustarea de acasa sau contracost (cu respectarea normelor în vigoare).
     -c) toți copiii au dreptul să participe la activitățile extracurriculare  și  la proiectele educaționale organizate de unitatea de învățământ;    

                                                                       
OBLIGAȚIILE COPIILOR
     -a) copiii  trebuie să folosească un limbaj adecvat vârstei și să aibă o conduită civilizată  atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.
     -b) copiii trebuie  să păstreze ordinea și curățenia în spațiile de învățământ, grupuri sanitare, curtea de joacă, dezinfectând sau spălând mâinile ori de câte ori se impune.
    

ART.11   ESTE INTERZIS COPIILOR:
        - să deterioreze voit bunurile din patrimoniul unității de învățământ;
        - să folosească orice formă de violență(fizică, verbală, psihică,etc.) sau să folosească telefoane mobile, smartwatch-uri, etc. în incinta grădiniței

.
ART.12    RECOMPENSAREA COPIILOR:  
       - a) copiii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
         1. evidențiere în fața colegilor de grupă de către educatoare;
         2. evidențiere, de către director/ administrator, în fața colegilor de grădiniță;
         3.diplome/adeverințe/distincții.
       -b) se pot acorda premii /diplome copiilor care: 
         1. s-au distins la una sau mai multe discipline, au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel de unitate,  local,  județean, național sau internațional,
         2.s-au remarcat prin fapte morale și civice;
         3.au avut, la nivelul grupei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.
       - c) unitatea de învățământ și alți factori pot stimula activitățile de performanță ale copiilor la nivel local, național și internațional, prin acordarea  unor premii, diplome  din partea consiliului reprezentativ al părinților, a agentilor economici, a fundațiilor  culturale, a comunității locale etc.

   ART.13 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PERSONALULUI  DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

     Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii:
-a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice și totodată normele de siguranță sanitară ;
-b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
-c) punerea în practică a ideilor inovatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ, în vederea realizării standardelor educaționale de calitate;
-d) organizarea activităţilor sportive astfel încât să nu presupună efort fizic intens sau contact direct față în față;
-e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate, ședințe( online) şi alte acţiuni colective cu caracter psihopedagogic;
-f) supravegherea preșcolarilor la derularea activităților extrașcolare, organizate;
-g) evaluarea performanţelor copiilor, folosind întregul set de instrumente didactice(fișe, jocuri, concursuri, caiet de observații,etc.);
-h) participarea la viaţa institutiei, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale, a contractului colectiv de muncă și normelor PSI/SSM;
-i) cadrele didactice au obligaţia  morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
-j) personalul didactic are obligaţia de a participa periodic la programe de formare continuă pentru acumularea creditelor transferabile in decursul unui cincinal.
-k) trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil ( vezi și Covid 19);
-l) personalului didactic îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului , viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
-m) personalului didactic îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a copiilor şi/sau a colegilor;
-n) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la părinţii.
- o) realizarea activităților sub deviza ,,Școala cu toleranță zero la violență,, si trebuie sa informeze parintii cu privire la dreptul de a sesiza (sesizare scrisa asumata sau anonima si introdusa in cutia de sesizari din incinta unitatii) fapte sau situatii de violenta asupra copiilor din gradinita.

  DREPTURILE PERSONALULUI  DIDACTIC:

-a) educatoarele nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţilor didactice de nicio autoritate şcolară sau publică;
-b) înregistrarea activităţii didactice, fotografierea sau orice procedee echivalente pot fi realizate numai cu acordul celui care o desfășoară;
-c) educatoarele sunt încurajate să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi al comunității;
-d) educatoarele au dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii educationale, profesionale şi culturale, religioase, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
-e) educatoarele pot exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar  şi pot întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator;
-f) cazurile de boală sau alte situații ce determină neprezentarea la program vor fi comunicate din timp administratorului pentru a putea fi asigurată suplinirea;
-g) concediile de odihnă sau fără plată vor fi aprobate de către director/ Consiliul de administratie în urma unei cereri scrise din partea solicitantului.       

  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI

a) Directorul este numit de Reprezentantul legal și exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale,
b) Directorul este subordonat  Inspectoratului școlar,  reprezentat prin inspectorii școlari (general, general-adjunct, preșcolar și particular),
c) Directorul reprezintă unitatea de învățământ în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, în limitele competențelor prevăzute de lege,
d) Directorul trebuie să manifeste loialitate față de unitatea de învățământ( vezi pantuflajul), credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, să încurajeze și să susțină colegii, în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în grădiniță a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ,
f) Directorul are drept de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învățământ;
g) Vizitarea unității de învățământ și asistența la orele de curs sau la activități școlare / extrașcolare, efectuate de către persoane din afara unității de învățământ, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de control asupra unităților de învățământ.
h) Directorul este numit de patronatul gradinitei prin decizie interna anual.
     
 În realizarea funcției de conducere, directorul are următoarele atribuții:

a) coordonează elaborarea Proiectului de dezvoltare a unității, prin care se stabileste politica educatională a acesteia;
b) lansează proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din țară, Uniunea Europeană sau din alte zone(după caz);
c) emite decizii/adeverințe și note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaționale și de dezvoltare instituțională;
d) în baza propunerilor primite, numește coordonatorii comisiilor unității și  solicită avizul consiliului profesoral cu privire la rapoartele / programele de activitate ale acestora;
e) poate propune Consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din Consiliul de administratie și solicită Consiliului reprezentativ al părinților și, după caz, Consiliului local, reprezentantului primarului, desemnarea reprezentanților lor în Consiliul de administrație, respectiv al unității de învățământ;
f) stabilește prin fișa postului atribuțiile de serviciu și atribuțiile comisiilor unității precum și responsabilitățile membrilor Consiliului de administrație;
g) vizează fișele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii;
h) elaborează  instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ. Instrumentele respective se aprobă în Consiliul de administrație al unității de învățământ;
i) controlează calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an școlar, directorul efectuează asistențe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe an;                                                                                                                                                 
j) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic.
*vezi si alte atributii ROFUIP 2022, Art. 20 – 23 și OM nr. 4.430/2023
   
   Directorul unității de învățământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuții:
a) informează Inspectoratul școlar cu privire la rezultatele de excepție ale personalului didactic, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, privind statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.
b) apreciază personalul didactic de predare  la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice, precum și pentru acordarea  altor distincții( în conformitate cu metodologiile actualizate).                      

         Directorul unității de învățământ în acord cu reprezentantul legal și Comisia de disciplină, aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare.         

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR/ REPREZENTANTULUI   LEGAL


Administratorul are următoarele obligaţii şi atributii:
Administrator I/  reprezentantul legal
- Are norma de lucru de 8 ore zilnic - între orele 9-17.
În calitate de angajator, are următoarele atribuţii:
a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, vizează contractul colectiv de muncă şi aprobă concediile de odihnă ale directorului, pe baza solicitării scrise ale acestuia;
b) acordă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru directorul unității, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
c) completează și vizează zilnic foaia de prezență,
d)numeşte şi eliberează din funcţie directorul, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare;
e) aprobă trecerea personalului salariat al unităţii, de la o treaptă salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
f) asigură baza materială a unității,
g) în calitate de ordonator de credite, urmărește modul de virare/ încasare a veniturilor;
Administrator II
Are norma de lucru de 8 ore zilnic - între orele 9-17.

 1. Rezolvă problemele din sectorul administrativ - gospodăresc;
 2. Răspunde de întreținerea şi buna funcţionare a aparatelor pe care le are în folosință, de bunurile materiale şi de inventar ale unităţii;
 3. Administrează clădirea, asigură şi dispune întreţinerea, funcţionarea şi curăţenia acesteia;
 4. Ia măsurile necesare pentru a se efectua reparaţiile necesare la local şi la mobilierul deteriorat;
 5. Răspunde de pregătirea la timp a localului grădiniţei pentru începerea fiecărui an şcolar;
 6. Întocmeşte inventarul şi îl predă pe sectoare, face propuneri de casare şi răspunde de valorificarea obiectelor casate;

ART. 14 REVIZUIRE DOCUMENT

Prezentul document se poate modifica/revizui* după aprobare și înregistrare în funție de necesitate ( noi situații apărute), oricând în timpul anului școlar.
*SE VOR ATAȘA DOAR ARTICOLELE MODIFICATE.

 ART.15  COMPONENȚA COMISIILOR, ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE

CONSILIUL PROFESORAL*
         COMPONENȚA CONSILIULUI PROFESORAL ÎN 2023-2024

             PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

NR. CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

1.

COZMENCO ȘTEFANIA CAMELIA

Prof./director

2.

DUMITRAȘCU EMANUELA ALINA

Prof.înv.preșc.

3.

PÎRVU CRISTINA

Prof.înv.preșc.

4.

PLOEȘTEANU ALEXANDRA

Prof.înv.preșc.

5.

DUMITRIU ELENA

Prof.înv.preșc.

6.

STAN LIVIA

Prof.înv.preșc.

PERSONAL DIDACTIC - AUXILIAR

1

SOSNOVSCHI ANDREEA

Reprezentant legal/Adm I

2

SOSNOVSCHI TEODOR

economist/admin. II

3

CEBAN EMILIA

secretară

4.

ISTRATI MARIUS GABRIEL

designer/IT/resp.SIIIR

 

PERSONAL NEDIDACTIC

 

1

BOSTAN IONELA

Asistentă

2

RUSTEA RODICA

îngrijitoare

3.

ROȘU MARICELA LĂCRĂMIOARA

îngrijitoare

4

DUMITRASCU GHEORGHITA

îngrijitoare

5

DUMITRACHE ELENA

femeie de seviciu

 *vezi ROFUIP 2022 Art. 54-63    
             a) analizează și dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educației și raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitate;
             b) dezbate, avizează și propune  Consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare al grădiniței și alte documente interne;
             c) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum și eventuale completări sau modificari ale acestora ;
             d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrație și comisiile unității și actualizează, dacă este cazul, componența acestora;
             e) numește comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, savârsite de personalul salariat al unității de învățământ, conform legislației în vigoare;
             f) centralizează oferta educațională pentru anul școlar în curs;
             g) avizează Proiectul planului de școlarizare;
             h) dezbate și avizează Regulamentul intern si de ordine interioara al unității de învățământ, în ședința la care participă cel putin 2/3 din personalul salariat al unității de învățământ;
             i) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ.
             j) avizeaza oferta la decizia gradinitei pentru anul in curs.

              

 CONSILIUL  DE  ADMINISTRAȚIE (vezi ROFUIP 2022 Art. 18 – 19 și Ordinului 6223 din 4 septembrie 2023)

              

                    a) asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educației  Naționale și ale deciziilor Inspectorului școlar general;
                    b) aprobă Planul de dezvoltare al unității, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea și avizarea sa în Consiliul profesoral;
                    c) aprobă Regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral ;
                    d) elaborează fișele și criteriile de evaluare specifice unității de învățământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale;
                     e) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară, a analizei coordonatorilor comisiilor metodice și a celorlalte          compartimente funcționale;
                     h) stabilește perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaților unității de învățământ, a propunerilor directorului ;
                     i) stabilește componența și atribuțiile comisiilor din unitate;
                     j) avizează proiectul planului anual de venituri și cheltuieli, întocmit de director, administrator  și contabil;
                     k) avizează proiectele de plan anual de școlarizare și planuri de acțiune cu privire la igienă și dezinfecție  
                      
COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINITEI
ANUL ȘCOLAR 2023-2024

NR.

           NUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA IN C. A.

1.

COZMENCO ȘTEFANIA CAMELIA

PREȘEDINTE/DIRECTOR

2.

SOSNOVSCHI ANDREEA

REPREZENTANT LEGAL

3.

PIRVU CRISTINA

MEMBRU/CADRU DIDACTIC

4.

STAN LIVIA

MEMBRU/CADRU DIDACTIC

5.

NICOLAE LORENA ELENA

REPREZENTANT  PĂRINȚI

6.

PLOEṢTEANU ALEXANDRA

REPREZENTANT  PĂRINȚI

7.

ANTONARU MARIUS-STEFANITA

REPREZ. C.L. /PRIMĂRIE

8.

DUMITRIU ELENA

SECRETAR

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

 1. comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 5 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de directorul grădiniței.
  - elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare;
 2. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului extern;
 3. elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
  - cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calitații, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinatate, potrivit legii.

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

CALITATEA IN CADRUL COMISIEI

1.

STAN LIVIA

COORDONATOR

2.

COZMENCO ȘTEFANIA CAMELIA

DIRECTOR

3.

DUMITRIU ELENA

MEMBRU/CADRU DIDACTIC

4.

HENCH CRISTINA

REPREZENTANT  PĂRINȚI

5.

COJOCARIU GEORGE

REPREZENTANT  CL

6.

PIRVU CRISTINA

SECRETAR

COMISIA PENTRU CURRICULUM     --  ACTIVITATE METODICĂ
                  - consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;
                  - elaborează instrumentele de evaluare ;
                  - analizează periodic performanțele copiilor;
                  - organizează și răspunde de desfășurarea evaluărilor semestriale, finale;
                 -coordonatorul  comisiei metodice stabilește atribuțiile fiecărui membru al comisiei metodice;
                 -coordonatorul comisiei metodice  evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice și propune Consiliului de administrație calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine argumentat;
                -face cunoscută oferta activităților de formare continuă   specifice unității de învățământ, inițiază schimburi de experiență( cercuri pedagogice) etc.
                 -ședintele comisiei metodice se țin lunar/periodic/ la nevoie.

COMPONENȚA COMISIEI METODICE / PERFECTIONARE/ ORA METODICA
A EDUCATOARELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2023 – 2024

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

1.

PÎRVU CRISTINA – COORDONATOR CURRICULUM

2.

PLOESTEANU ALEXANDRAMEMBRU/ COORDONATOR PERFECTIONARE

3.

STAN LIVIA – MEMBRU/ RESPONSABIL ORA METODICA

4

COZMENCO STEFANIA - DIRECTOR

RESPONSABIL  PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ*
                      - instruiește întreg personalul cu normele specifice;
                      - verifică respectarea normelor și completează fișele de protecție a muncii;
                      - intervine în situațiile create de nerespectarea normelor de securitate;
RESPONSABILUL PENTRU SECURITATE ȘI SĂNATATE ÎN MUNCĂ în  anul  școlar 2023-2024 este D-NA  MESEȘAN LEONICA  *serviciu externalizat

RESPONSABIL  PENTRU PAZĂ ȘI STINGEREA INCENDIILOR*

RESPONSABILUL/ COORDONATORUL  PENTRU PAZĂ ȘI STINGEREA INCENDIULUI în anul școlar 2023-2024 este  D-NA MESEȘAN LEONICA
*serviciu externalizat

              - asigură instruiea personalul dpdv SSM și PSI;
              - verifică respectarea normelor P.S.I.
              - întocmește documentele conf. Legii 319/2006, art.10, Legea 166/2010, 163/2007, OMECT 3946/2001

COMISIA SIIIR – COMPOMENTA 2023- 2024

Director - Cozmenco Ștefania, contabil - Paraschiv Domnița, ofițer protecție date/ cadru didactic - Ploeșteanu Alexandra, grafician/informatician - Istrati Marius Gabriel si administrator / Reprezentant legal  - Sosnovschi Andreea

RESPONSABILUL  PROMOVARE EGALITATE DE ȘANSE

        - observă încălcarea drepturilor și a egalității de șanse;
        -  propune/enunță măsuri care asigură egalitatea de șanse;
        - responsabilul promovării egalității de șanse este în anul scolar 2023 - 2024 d-nul Sosnovschi Teodor Ștefan, membru Ploesteanu A - Consilierul de imagine al unitatii

PREȘEDINTELECOMISIEI  DE CERCETARE A ABATERILOR  DISCIPLINARE*

- cercetează abaterile disciplinare ale cadrelor didactice;
- propune sancțiuni, conform Codului Muncii și Statutului cadrelor didactice(după dezbateri în CA)

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CERCETARE A ABATERILOR  DISCIPLINARE în anul școlar 2023-2024 este doamna SOSNOVSCHI ANDREEA, Cozmenco si Pîrvu membri.

COMISIA PENTRU PREVENIREA VIOLENTEI

- întocmește machetele lunare și au în vedere obiectivul ,, Școală cu toleranță zero la violență,,( peșcolari și adulți)
Componență - Cozmenco Ștefania – director, Dumitriu Elena – responsabil, Dumitrașcu Alina – membru

COMISIA ANTIBBULYNG
 

- intocmeste planul anual si propune spre avizare CA – ului

Dumitrascu Alina - responsabil
Ploesteanu Alexandra – membru

COMISIA DE EVALUARE a copiilor si a personalului (inclusiv online)

 1. educatoarea folosește modalități diverse de evaluare a progreselor copiilor și acordă atenție implicării copiilor în procesul evaluării;
 2. evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Consiliul Național de Evaluare și Examinare respectându-se prevederile din Regulamentul de Organizare și Funcționare a unităților din învățământul preuniversitar de stat:
 3. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice ale copiilor. Acestea pot fi :

- Produsele activității(fișe);
- Lucrări artistico-practice;
- Proiecte tematice;
- Chestionare;
- Activități extrașcolare;
- Portofolii.
Membrii comisiei de evaluare (Cozmenco, Pîrvu, Stan, Ploesteanu) analizează itemii și notează în acord cu aceștia activitatea colegilor.
Membrii comisiei de contestatii (Dumitriu, Dumitraṣcu și Sosnovschi
 - reanalizează fișa de evaluare și stabilește punctajul final.

COMISIA DE MENTORAT

- Sprijina dezvoltarea profesionala a debutantilor si analizeaza activitatea acestora

Componenta – Pîrvu – responsabil comisie, Cozmenco , Dumitraṣcu, Ploesteanu( Responsabil Formare continua)

COMISIA PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE

Coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea educativa nonformala din unitatea scolara

Responsabil – Dumitrascu Alina si al Programului ,,Scoala Altfel,,
Membru – Ploesteanu Alexandra - Saptamana Verde
Director – Cozmenco Stefania

RESPONSABIL INCARACARE DATE IN PLATFORMA ARACIP in 2023-2024 este
Cozmenco Stefania

COMISIA CES
- prelucreaza datele / documentele depuse
Pîrvu Cristina și Ceban Emilia

COMISIA RECEPTIE A VALORILOR MATERIALE SI LUCRARI
- comanda si preia/ verifica materialele de curatenie necesare din unitate
Componenta – Resp Sosnovschi Andreea, membri-  Sosnovschi Teodor., Ceban Emilia, Rosu Lăcrămioara.

RESPONSABILI BIBLIOTECA in 2023-2024 sunt Stan Livia și Ceban Emilia

COMISIA PENTRU SESIZARI ACTE DE VIOLENTA/ PETITII SI RECLAMATII
- analizeaza si centralizeaza reclamatiile si petitiile din unitate
Componenta - Sosnovschi Teodor, Cozmenco Ștefania, Ceban Emilia.

COMISIA REVIZUIRE ROI, RI, PDI, modifica documentele anual
Componenta  -  Cozmenco Ștefania, Pirvu Cristina, Dumitriu Elena
 
COMISIA SCIMPîrvu Cristina si Cozmenco Ștefania

COMISIA DE IGIENIZARE A SPAȚIILOR UNITĂȚII

      În conformitate cu recomandările ce privesc măsurile de igienă și proteție comisia mai sus menționată și se definitiveaza componența comisiei astfel:

 • Bostan Ionela –asistentă/responsabil cu preventia bolilor
 • Roșu Lăcrămioara, , Dumitrascu Gheorghita și Rustea Rodica – îngrijitoare copii și Dumitrache Elena – femeie de serviciu

 

ART. 15   RESURSE UMANE

- personalul didactic, nedidactic și de îngrijire care își realizează norma  de activitate în grădiniță, are obligația de a respecta ordinea și disciplina, programul de lucru, regulamentul de ordine interioară, sarcinile specifice și obligatorii din fișa postului, precum și normele în vigoare prevazute de legislația muncii, din domeniul educației, igienico-sanitar, etc.

- drepturile și obligațiile fiecărui salariat din grădiniță se respectă în mod obligatoriu.

- indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă personalul angajat în grădinița de copii are datoria și obligația de a respecta normele privind asigurarea vieții, sănătății și integrității copilului pe timpul cât acesta se află în unitatea preșcolară.

- consiliul de administrație și directorul stabilesc norme și competențe care completează fișa individuală a postului pentru personalul didactic și nedidactic, în funcție de necesitățile grădiniței.

 

    ART. 16     RELAȚII CU ALTE INSTITUȚII ȘI CU PUBLICUL

Grădinița întreține relații de parteneriat cu autoritățile locale, județene, poliția, biserică, școli  și alte instituții guvernamentale și neguvernamentale. Reprezentantul grădiniței în relația cu comunitatea locală, organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale sunt Reprezentantul legal și directorul grădiniței.

Cererile, reclamațiile și sesizările se înregistrează într-un dosar separat, după ce au fost înregistrate în registru de intrări –ieșiri. Pentru sesizările și reclamațiile anonime se procedeaza conform procedurii unitatii.

Solicitanții vor primi răspuns în termen de 30 de zile(maximum).

ART. 17     ASIGURAREA  BUNEI  DESFĂȘURĂRI  A  ACTIVITĂȚILOR

Pentru asigurarea ordinii şi bunei desfăşurări a activităţilor în cadrul grădiniței  se respectă orarul/ programul stabilit pentru fiecare post în parte cu respectarea strictă a norme și prevederi în vigoare.

ART. 18   OBLIGAȚIILE CADRELOR DIDACTICE DE SERVICIU

Cadrele didactice de serviciu au următoarele atribuţii:
  - supraveghează şi îndrumă intrarea copiilor în sălile de grupă;
  - supraveghează copiii şi asigură ordinea, educatia şi disciplina în sala de grupă unde își desfășoară activitatea precum și în perioada pauzelor;
 - nu permite nici unui copil să părăsească incinta grădiniței, neînsoțit;
- supraveghează părăsirea institutiei de către toţi copiii după terminarea programului grădiniței;
 - asigură impreuna cu ingrijitoarea supravegherea copiilor ai căror părinți întârzie și nu au plecat acasă.
- nu permite nimănui să intre în incintă neanunțat (vezi registrul de la intrare în care persoana acceptată, va nota numele, data și ora).   

 

ART. 19    ASIGURAREA PAZEI

Asigurarea pazei grădiniței este realizată pe tot parcursul anului școlar  precum și în perioada vacanțelor  de către  firma de pază VIP ESCORT cu care grădinița are încheiat un contract de prestări servicii în acest scop.Curtea este imprejmuita si are camere de supraveghere.

ART. 20     PROGRAMUL AUDIENȚELOR  - DIRECTOR ȘI ADMINISTRATOR/ FURNIZORNIZORUL DE EDUCAȚIE

         Pentru rezolvarea unor probleme personale sau de serviciu, personalul grădiniței, părinţii / reprezentanţii legali ai copiilor cât şi alte persoane se pot adresa directorului sau furnizorului de educație( după o programare în prealabil)
Programul de audienţe al reprezentantului legal este de luni până vineri între orele 12-14*.
Programul de audienţe al directorului este de luni până vineri între orele 13.30 -15.30*.
*Pentru perioada de pandemie/boala sau stare de urgență programul este anulat. Se discută telefonic, accesul fiind interzis persoanelor neautorizate in unitatea scolara.

ART. 21  ACCESUL ÎN GRĂDINIȚĂ

Accesul în incinta grădiniței se face în conformitate cu prevederile procedurii de accces în unitate, adusă la cunoștință tuturor partenerilor educaționali.

Se vor respecta marcajele, traseele și toate indicațiile afișate (pentru plata expresă la secretariatul unității).

ART. 22  REGULI  SPECIALE DE ORDINE ŞI DISCIPLINĂ

Este interzisă deranjarea/scoaterea cadrelor didactice sau a copiilor de la grupă pentru rezolvarea unor probleme personale sau care pot fi rezolvate şi după terminarea programului.
Programul de lucru al personalului este următorul:
a) Cadrele didactice: zilnic, conform orarului de program normal sau program  prelungit( vezi programul afișat) şi a planificării orelor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, cât şi planificării activităţilor extraşcolare. Cadrele didactice vor participa, lunar, la şedinţele Consiliului profesoral, ale Comisiei metodice sau a altor comisii din care fac parte, la alte activităţi la care sunt solicitate.
b) Personalul de întreţinere desfăşoară activităţi zilnic, astfel:
- ingrijitoarele:
          tura I  06.00 -14.00
          tura II 09.00 -17,00
(dacă situaţia o impune, programul de lucru poate fi modificat);

Personalul grădiniței  este obligat să se prezinte zilnic la program, cu 5-10 minute înaintea începerii acestuia, şi să desfăşoare activitatea specifică funcţiei în intervalul orar stabilit în conformitate cu toate regulile/ normele de igienă prevăzute de situația actuală. Absenţa nemotivată de la program este o abatere gravă care se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, până la desfacerea contractului de muncă.Pauza de masa este acordata 30 de minute prin rotatie in timpul programului si masa se serveste la sala de mese. Doar secretara pleaca intre 13,30 – 14,30 din unitate pentru servirea mesei acasa.
În situaţii deosebite, care împiedică prezenţa la program, cei aflaţi în această situaţie vor anunţa reprezentantul legal/ directorul al unităţii, în timp util si face o cerere in acest sens.
Tolerarea din partea administratorului și a directorului a consumului de alcool de către angajații grădiniței este exclusă și sancţionată drastic, conform legislaţiei în vigoare, ducând până la desfacerea contractului de muncă.

ART. 23  APELURI  TELEFONICE

 • apelurile telefonice sunt permise moderat sau în cazuri urgente, sau când sunt parte integrantă din activitatea cu preșcolarii (conectate la monitor, etc.)
 • telefonul personal rămâne principalul mijloc de comunicare cu părinții la care se aduga platforma Kinderpedia.   

ART. 24   REGLEMENTĂRI  FINALE

 • în Grădinița ,,Albă ca Zăpada", Năvodari  fumatul este interzis, conform legii numarul 15/2016. Această abatere va fi sancționată disciplinar de către persoana responsabilă de aplicarea legii 349/2002 modificată și completată de Legea 16/2016 desemnată prin decizie internă a unității cu una din următoarele sancțiuni disciplinare prevăzute în codul muncii:
 • avertismentul scris;
 • reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază și/sau, dupa caz, și a indemnizației de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
 • orice reclamație  privind nereguli în desfășurarea activității în unitatea de învățământ va fi depusă la furnizorului de educație/directorul unității pentru soluționare; 
 • personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
 • propunerea de sancţionare se face de către administrator/director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de administraţie .
 • toți angajații au obligația să respecte normele PSI/SSM.
 • prezentul Regulament se prezintă tuturor angajatilor si părinților unității noastre în fiecare an școlar pentru informare și respectare.

                                               APROBAT,

                                               Consiliul de Administrație al  Grădiniței ,,Albă ca Zăpada", Năvodari

                                               din data de 12.09.2023